Kvkk
NAKLET

Kvkk

map

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Aydınlatma Metni

NAKLET GRUP olarak veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi; toplanmalarını ve işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde, bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle, kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde ve/veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Kişisel veriler; kuru yük taşımacılığı ve gemi kiralama taleplerinin tam ve eksiksiz olarak verilebilmesi, mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, işlem yapanın/yaptıranın kimliğinin tespit edilebilmesi, elektronik ortamda veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi, mevzuatta öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla işlenebilecektir.

Sizlerden Kanun hükümlerine uygun bir şekilde elde edilmiş veriler; Şirket tarafından sunulan hizmetlerden sizleri ve / veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak, Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi, Şirket tarafından iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi, Şirket kullanımında olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, Şirket ile iş otağı / müşteri / tedarikçi ilişkilerinin kurulması, iş ortakları, tedarikçiler veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması, Şirket’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, Şirket’in çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması, sipariş sürecinin yürütülmesi, siparişe ve bakım onarım taleplerine ilişkin faturaların hazırlanması, tahsilat prosedürünün yürütülmesi, yük taşımacılığı ve gemi kiralama taleplerinize ilişkin süreçlerin yönetilmesi, Şirket tarafından sunulan hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, şirket yönetim süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından sunulan hizmetlerin ve kalite politikasının iyileştirilmesi amacıyla kullanılmakta, saklanmakta ve korunmaktadır.

1 -Kişisel Veri İşleme Toplama Yöntem, Amaç ve İlkeleri

Şirketimiz faaliyetleri; kuru yük taşımacılığı, gemi kiralama faaliyetleri ve bunlara bağlı hizmetlere dönük faaliyetlerdir. İşbu faaliyetleri çerçevesinde elde ettiği kişisel verileri mevzuata uygun bir şekilde işleyecektir. Şirketimiz, veri işleme faaliyeti gerçekleştirilirken Kanunda yer verilen ilke, amaç ve usullere uygun hareket edecektir. NAKLET GRUP özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, KVKK hükümlerine ek olarak ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri almaktadır.

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından, telefon, e-posta, diğer sözlü, elektronik veya yazılı ortamlar kanalıyla toplanabilecektir. Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda NAKLET GRUP, mevzuat ve düzenlenen politika metnine uygun hareket edecektir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

2 - Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz

KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir. Sizden özellikle istemediğimiz ve gerekli olmadığı sürece bizimle yaptığınız görüşmelerde özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneririz.

Bu bağlamda özel nitelikli kişisel verileriniz; NAKLET GRUP ile aranızda gerçekleşecek hukuki ve ticari ilişkilerin yürütülebilmesi açısından gerekli olması halinde Şirket içerisinde yer alan farklı birimlerimiz tarafından, söz konusu birimlerin faaliyet amaçlarına uygun olarak kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

3 - Kişisel Verilerin Aktarılması

NAKLET GRUP tarafından toplanan kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara KVKK ve sair mevzuata uygun bir şekilde; sözlü veya yazılı olarak kuru yük taşıması ve gemi kiralama taleplerinin karşılanabilmesi ve bu taleplere / hizmetlere ilişkin olarak fatura düzenlenebilmesi amacıyla NAKLET GRUP çalışanlarına, temsilcilerine ve/veya onlar adına hizmet eden yurtiçinde mukim herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye, devlet makamları ile resmi kurum ve kuruluşlarına, NAKLET GRUP’nin sunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinde yardımcı gerçek veya tüzel kişilere aktarılabilecektir.

Yukarıda belirtilen kişi / organizasyon, çalışanları, temsilcileri ve kendileri veya onların adına hizmet eden herhangi bir kişi, NAKLET GRUP’ye aktarılan herhangi bir verinizi, bunlarla sınırlı olmamak üzere; bireysel istek, yasal soruşturma vb. amaçlarla isteyebilir.

4 - Kişisel Verilerinizin Yurtdışındaki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla kişisel verileriniz veri tabanları yeterli koruması olan veya olmayan ülkelerde bulunan Microsoft Office uygulamaları, bulut çözümleri ve yedekleme sistemlerine aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz, NAKLET GRUP’nin hizmet sunduğu şirketler gibi üçüncü kişiler ile paylaşılabilir.

5 - NAKLET GRUP Hizmet Alanı İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında

Şirket hizmet alanı içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorları hizmet alanında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, güvenliğin sağlanması amacıyla Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

6 - KVKK m.11 Uyarınca İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca şirketimize başvurarak kişi kendisine ve/veya yasal vasisi olduğu kişiye ait kişisel verilerin;

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Yasal mevzuat uyarınca kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Yapılan düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sebebiyle aleyhe çıkabilecek bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğranılan zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu kapsamda, ilgili kişi, yukarıda yer alan amaçlarla yapacağı başvurularını yazılı olarak ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak NAKLET GRUP’ye iletebilecektir. İlgili kişi NAKLET GRUP’a kimliğini tespit edici belgelerler birlikte Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Yuva Sok. No:1 Osman Balkan İş Merkezi Kat : 3 Beyoğlu / İstanbul adresine göndereceği iadeli taahhütlü mektup başvurabilecektir.

İlgili kişinin yazılı başvurusunda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep konusunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olunması ve yetkinin belgelendirilmesi gerekmektedir.

docxfile PDF